2015: Khánh thành nhà máy Bình Định

Ngày 16/3/2015 - Khánh thành nhà máy Bình Định. Đây là nhà máy thứ 5 của De Heus tại Việt Nam

2015: Khánh thành nhà máy Vĩnh Phúc

Ngày 27/3/2015 - Khánh thành nhà máy Vĩnh Phúc. Đây là nhà máy thứ 6 của De Heus tại Việt Nam. 

Biểu đồ thời gian