Lượng thức ăn thô xanh có đủ cung cấp cho bò không?

-