Giám Sát Kinh Doanh (Mảng Thủy Sản - Tôm)

Giám sát kinh doanh chịu trách nhiệm phát triển, hướng dẫn, thúc đẩy đội ngũ sales đạt mục tiêu kinh doanh (sản lượng, doanh thu) và lợi nhuận cho khu vực địa lý phụ trách.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

MEKONG

TOÀN THỜI GIAN

CỬ NHÂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN

Mở ứng dụng

Giám Sát Kinh Doanh (Mảng Thủy Sản - Tôm)

Mô tả công việc:

 • Phát triển kinh doanh.
 • Xây dựng, điều hành kiểm soát đội ngũ kinh doanh trong khu vực phụ trách nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề ra. 
 • Thực hiện mọi nỗ lực để tối đa hóa lợi nhuận doanh thu cho cả hiện tại dài hạn.
 • Đạt được mục tiêu kinh doanh toàn diện bao gồm doanh số, doanh thu phát triển thị trường.
 • Đề xuất các mục tiêu kinh doanh phù hợp thực tế kế hoạch hoạt động hàng tháng cho đội ngũ sales với sự vấn của quản trực tiếp, chuẩn bị các dự đoán hoạt động kinh doanh đúng lúc.
 • Khai thác các khu vực mới nằm trong lãnh thỗ cũng như mở rộng khu vực phát triển kinh doanh.
 • Theo dõi các xu hướng kinh doanh hoạt động của công ty đối thủ trong khu vực được giao.
 • Phân công các khu vực cho nhân viên xây dựng mục tiêu kinh doanh nhân cho nhân viên.
 • Xem xét hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh, động viên khuyến khích thúc đẩy họ để đạt được những thành quả cao hơn.
 • Hỗ trợ cấp quản trực tiếp thu thập phân tích các thông tin trên thị trường bao gồm cả đối phương sản phẩm của họ.
 • Tiến hành xúc tiến khuyến mãi, ưu đãi, các hoạt động chiến lược khác theo yêu cầu cho thị trường được sự tán thành của quản trực tiếp.
 • Phản hồi những tiêu chí liên quan đến chất lượng sự ổn định của sản phẩm trong vùng phụ trách.
 • Phối hợp giải quyết than phiền của khách hàng. Đưa ra hướng giải quyết mang tính xây dựng tất cả các than phiền của khác hàng liên quan trong khu vực quản .
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Quản trực tiếp.

Yêu cầu công việc:

 • Tối thiểu tốt nghiệp cử nhân trong các lĩnh vực liên quan.
 • kinh nghiệm quản điều hành Kinh Doanh vùng.
 • Hiểu các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sales.
 • Kỹ năng quản kết nối đội nhóm.
 • Kỹ năng tổ chức phân tích.
 • Kỹ năng thương lượng tốt.
 • Ra quyết định: ra quyết định dự đoán được hậu quả của ra quyết định trong các tình huống bất thường.
 • Lãnh đạo: khả năng hướng dẫn nhân, nhóm động viên họ đạt được các mục tiêu thông hiệu quả; thể hiện ý kiến suy nghĩ của họ. Dễ dàng tiếp cận chấp nhận người khác. Gương mẫu tạo cho người khác sự quyết tâm để đạt mục tiêu mong muốn.
 • Kinh doanh: thể thấy được hội, biến thành chiến lược, nâng cao phát triển hoạt động để đóng góp tăng năng suất giảm thiểu rủi ro.
 • Hướng tới kết quả: tập trung vào các biện pháp cụ thể mục tiêu để kết quả cao nhất.