Trợ lý Giám đốc Thủy sản / Asisstant to Aqua Director

Hỗ trợ Giám đốc trong các hoạt động công việc hằng ngày nhằm đảo bảo công việc trơn tru và hiệu quả / Asisst Director in daily operation to ensure the efficiency.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

CẦN THƠ, VĨNH LONG, CÁC TỈNH MEKONG / CAN THO, VINH LONG, MEKONG AREA.

TOÀN THỜI GIAN / FULLTIME.

TỐT NGHIỆP TỐI THIỂU ĐẠI HỌC / BA DEGREE

Mở ứng dụng

Trợ lý Giám đốc Thủy sản / Asisstant to Aqua Director

Mô tả công việc / Job Description:

 • Tổng hợp và phân tích các dữ liệu kinh doanh và thị trường / Collect and analyze the market and sales data.
 • Làm báo cáo định kỳ và theo yêu cầu giúp định hướng các chiến lược kinh doanh / Periodic reports and assist in orienting sales strategy.
 • Hỗ trợ biên phiên dịch cho Giám đốc từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt hoặc ngược lại khi được yêu cầu / Assist in Interpreting English to Vietnamese or vice versa for Aqua Director.
 • Quản lý về lịch trình của Giám đốc bao gồm: lịch họp, duy trì lịch trình và sự phối hợp của các bộ phận liên quan / Manage the Director’s schedule including meeting arrangement, calendar maintenance and coordination of support functions.
 • Sắp xếp các chuyến đi công tác của Giám đốc bao gồm nhưng không giới hạn: đặt vé máy bay, đặt nơi lưu trú, sắp xếp lịch trình, chuẩn bị các tài liệu cần thiết / Arrange Director’s business travel including but not limited to air-ticket booking, accommodation reservation, agenda organization, documentation preparation.
 • Giải quyết các công việc khác được giao bởi Giám đốc / Handle all other duties as and when delegated by Director.
 • Đi công tác với Giám đốc để hỗ trợ các công việc / Travel with Director to provide general assistance.

Yêu cầu công việc / Requirements:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên / Bachelor’s degree.
 • 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (hoặc nhân viên phòng Market Research/ Trade Marketing), cùng ngành hàng là một lợi thế / Having at least 2 years experience in relevant position (or Market Research / Trade Marketing), experience in the same field is preferable.
 • Thành thạo Excel, PowerPoint, phân tích kinh doanh, báo cáo Business Intelligence / Proficient in Excel, Power Point, sales analysis, Busines Intelligence report.
 • Khả năng viết báo cáo theo yêu cầu / Make report as request.
 • Khả năng quản lý công việc và sắp xếp lịch làm việc / Work management and Schedule arrangment skills.
 • Khả năng giao tiếp tốt / Interpersonal skills.
 • Linh hoạt, có khả năng chịu áp lực công việc, tư duy tốt, có khả năng suy luận…. / Flexible, could work in  high pressure, strong deductive mindset, etc.
 • Hỗ trợ các công việc về viết báo cáo, viết tài liệu (có sẵn ý) / Aissit in making reports, documents (guideline will be provided).
 • Tiếng Anh thành thạo (viết và nói) / English proficient (speaking and writing).
 • Sẵn sàng đi công tác / Ability to go on business trip.
Tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?