9222 - Thức ăn cá Biển (cá chim vây vàng >200 gram)

Thức ăn cá Biển (cá chim vây vàng >200 gram)

Hiệu quả nuôi của thức ăn viên công nghiệp mà cụ thể là các dòng sản phẩm thức ăn chuyên biệt dành cho cá biển, cá chim vây vàng của De Heus đã được kiểm chứng ở các thực nghiệm cũng như trong điều kiện nuôi thực tế đều thể hiện sự vượt trội về mặt tăng trưởng, tỉ lệ sống, hệ số chuyển hóa thức ăn và chất lượng thịt cá nuôi