Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Nhân viên đảm báo chất lượng là người kiểm soát tính đúng đắn của hệ thống, việc thực hiện theo đúng quy trình của các bộ phận tại nhà máy.

Viị trí tuyển dụng đã đóng

VĨNH LONG

TOÀN THỜI GIAN

ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ HÓA, CÔNG NGHỆ VI SINH

Mở ứng dụng

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Mô tả công việc:

Duy trì, rà soát tài liệu, văn bản của hệ thống quản lý chất lượng ISO, GlobalG.A.P, BAP, HACCP, GMP+,… tại nhà máy phụ trách.

 • Kết hợp VN Quality Assurance Team biên soạn tài liệu, chỉnh sửa, cập nhật các thủ tục, qui trình, hướng dẫn, qui định, biểu mẫu liên quan tới việc kiểm soát chất lượng.
 • Phối hợp với các phòng ban khác trong việc đề xuất, chỉnh sửa, tài liệu, qui trình. Đảm bảo các tài liệu được cập nhật đúng thực tế, phê duyệt và upload lên phần mềm proQ.
 • Kết hợp với các thành viên trong đội HACCP xem xét, cập nhật hệ thống HACCP của công ty.
 • Cập nhật, trình kí tất cả các thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu và lưu giữ hồ sơ gốc tại nhà máy.
 • Hướng dẫn, diễn giải, ban hành cho các bộ phận liên quan về việc áp dụng các qui trình, kiểm soát, lưu trữ tài liệu.
 • Cập nhật các tiêu chuẩn, qui định mới thông báo đến các bộ phận liên quan.

Duy trì, ban hành, tham gia chỉnh sửa các chính sách, quyết định của QA và Ban lãnh đạo.

 • Phân tích bối cảnh tổ chức.
 • Kế hoạch thực hiện và kiểm soát các tiêu chí hành động.
 • Quyết định thành lập và danh sách ban triệu hồi.
 • Quyết định bổ nhiệm trách nhiệm công việc.
 • Quyết định thành lập và danh sách đội quản lý tình huống khẩn cấp.
 • Quyết định thành lập và danh sách ban đánh giá nội bộ.
 • Quyết định thành lập và danh sách ban an toàn sức khỏe.
 • Quyết định thành lập và danh sách ban đánh giá ncc.
 • Danh sách các cơ quan chức năng cần liên hệ trong trường hợp triệu hội
 • Chính sách, công bố chất lượng.
 • Chính sách an toàn sức khỏe người lao động.
 • Chính sách sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
 • Quyết định thành lập và danh sách ban HACCP.
 • Dữ liệu cho biên bản họp xem xét lãnh đạo.
 • Mục tiêu chất lượng của năm, theo dõi mục tiêu chất lượng 6 tháng và cuối năm.
 • Cập nhật và áp dụng chính xác các văn bản pháp luật liên quan đến ngành.

Kiểm soát tính đúng đắn của hệ thống, việc thực hiện theo đúng qui trình của các bộ phận tại nhà máy.

 • Xem xét việc thực hiện đúng qui trình, đúng hồ sơ, ghi chép đầy đủ tại nhà máy.